MENU

JABATAN PENGUATKUASAAN 

Menguatkuasakan dan melaksanakan undang-undang Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) termasuk undang-undang kecil yang diwarta dan diterimapakai oleh Majlis Daerah Baling.

Penguatkuasaan undang-undang yang tegas dan berhemah kepada orang ramai ke tahap pemahaman maksimum.

Meninggikan mutu perkhidmatan dan imej jabatan.

Melayani rayuan kompaun dengan penuh bertimbang rasa dan bertanggungjawab.

Mengambil tindakan segera ke atas segala aduan yang berkaitan jabatan penguatkuasaan dalam masa 24 jam Menguatkan prinsip “membetulkan kesalahan” sebelum tindakan operasi penguatkuasaan dijalankan.

Mendidik dan meningkatkan tahap kefahaman penduduk melalui penguatkuasaan undang-undang yang digunapakai Majlis.